INFORMACIÓ BEQUES MEC

S’ha publicat amb data 31 de juliol, la “Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-21 asociada bien a algún tipo de discapacidad de la que resulte la necesidad de recibir educación especial, a un trastorno grave de conducta o bien a una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación reglada”.

Podeu consultar la normativa a internet:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 Els ajuts són per:

1-  Alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a:

§   Discapacitat de la que resulti la necessitat de rebre educació especial     (No s’inclouen sota aquest concepte els reforços escolars).

Cal acreditar la discapacitat amb el certificat de disminució o Informe Necessitats Específiques de Suport Educatiu elaborat per l’EAP.

§   Trastorn greu de conducta (incloent TDAH), que requereixi determinats suports i atencions educatives específiques, per un període o al llarg de tota de la seva escolarització.

Cal acreditar el trastorn greu de conducta (incloent TDAH) amb un informe amb diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics.

El suport educatiu en aquests dos casos pot ser per reeducació pedagògica i/o del llenguatge.

2-   Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals, que requereixi seguir programes específics complementaris a l’educació reglada, a partir de l’Educació Primària. 

Les sol·licituds per reeducació pedagògica i/o del llenguatge hauran d’anar acompanyades d’una certificació complimentada per l’EAP que inclogui:

  • Acreditació de la necessitat de rebre aquest suport educatiu que se li hauria de proporcionar des del centre escolar (Mestre d’EE a Primària o Orientador escolar a Secundària)  derivada  de discapacitat, trastorn greu de conducta,  TDAH, Alta capacitat.
  • Descripció de l’atenció que es considera adequada per donar resposta a les necessitats que presenta l’alumne (continguts, activitats, objectius…) i les hores setmanals de reeducació pedagògica o de llenguatge que es consideren necessàries.

(Aquestes certificació està inclosa en el formulari de la sol·licitud).

Procediment:

Famílies:

1.      Emplenar el formulari amb les dades personals i acadèmiques, a través d’internet.

2.      Presentar-lo al gabinet o centre que realitza la reeducació o programa especial, per tal que complimenti i signi l’apartat corresponent. Aquest centre ha d’elaborar i lliurar a la família el programa de treball a desenvolupar durant les sessions (remarquem que cal que sigui el programa, no l’estudi diagnòstic).

3.      Presentar al centre educatiu el formulari amb les dades anteriors completades, i acompanyades del programa del centre de reeducació, fins el 20 de setembre.

Centre educatiu:

1.     Recollir les sol·licituds de les famílies, fins el dia 21 de setembre, observant que continguin la documentació necessària:

  • Certificat de discapacitat o Informe NESE NEE de l’EAP
  • Informe diagnòstic de trastorn de conducta o TDAH (expedit per CSMIJ, Hospital Terrassa o altre centre públic)
  • Informe EAP NEE derivades d’Altes Capacitats (a partir Educació Primària)
  • Programa de treball individualitzat elaborat pel centre de reeducació

Informació Ajuts

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020 publicada el 10 de juliol en el DOGC NÚM. 8174. ORDRE TSF/117/2020.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El 10 de setembre de 2020 és el darrer dia de termini per a presentar la sol·licitud (inclòs).

-       Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari corresponent, que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet en el següent enllaç:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/formularis_i_documentacio/persones_amb_discapacitat/formularis_persones_fisiques/

-       Informació, tràmits i sol·licitud 2020:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

-       Oficines amb registre on poder presentar la sol·licitud: http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

Us adjuntem l’ordre de convocatòria. En els propers dies, us farem arribar el catàleg de productes i la sol·licitud actualitzada en pdf.

Salutacions cordials.

Informació important ateses les circumstàncies excepcionals en motiu de la Covid-19: Cal demanar cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana en cas que vulgueu fer la sol·licitud de manera presencial. Us recordem que la sol·licitud de l’ajut el podeu fer directament a través de l’enllaç: Informació, tràmits i sol·licituds 2020.

Per sol·licitar cita prèvia: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do;jsessionid=Lm03yJF3bop8IY71guxTv9rUuP93JDjiUfSgnJvTl1eNQhMg-4Aq!-1164356732!1120463790#orderSelect (en el buscador de tràmits, el tema serà “Serveis socials” i el subtema serà “Prestacions socials”, posteriorment heu de seleccionar comarca i municipi)

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Fases de la preinscripció
Dates
​Publicació de l’oferta inicial
8 de maig
Presentació de sol·licituds
amb suport informàtic
Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds
amb cita prèvia​
Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació
Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el
barem provisional
29 de maig
Presentació de reclamacions al
barem provisional
Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció
i modificació de sol·licituds)
8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un
cop resoltes les reclamacions
9 de juny
Sorteig
9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives
11 de juny
Publicació de l’oferta final
6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera
7 de juliol
Matrícula
Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula
Del 20 al 27 de juliol