Publicació del Barem Provisional

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el nostre centre en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020:

Nota important: Hem detectat errades en la puntuació provisional que es corregiran en la publicació del barem definitiu. Per a qualsevol aclariment contacteu amb el centre de dilluns a divendres al telèfon 93 785 75 86

INFORME BAREM PROVISIONAL

 

(Us recordem que la presentació de reclamacions al barem provisional és del 2 al 5 de juny.)

Ajuts de Menjador Escolar Curs 2020-2021

Sin título

PROCÉS:

 1.    A partir del dia 28 de maig s’enviarà a totes les famílies que durant el curs 2019-20 han presentat sol·licitud d’Ajut de Menjador un SMS amb un enllaç on podran visualitzar l’ESBORRANY de l’ajut de menjador.

 2.    Si les dades que consten a l’esborrany són correctes, només haureu de clicar SIGNAR  a la pantalla del mòbil per VALIDAR L’ESBORRANY.

Per a finalitzar el tràmit us demanarà que feu una foto al vostre DNI/NIE o Passaport i tramiteu la validació.

 3.    Si les dades no són del tot correctes i cal comunicar alguna variació ( noms erronis, adreces, nens/es sol·licitants de l’ajut, etc.) al mateix esborrany hi trobareu un enllaç cap a la Seu Electrònica, que us portarà al tràmit de MODIFICACIÓ DE L’ESBORRANY.

 4.    Si tot i així necessiteu orientació per a la tramitació de la sol·licitud de l’Ajut de Menjador Escolar, en l’esborrany se us informarà que podeu sol·licitar CITA PRÈVIA TELEFÒNICA al 010.

 5.    Les famílies que vulguin presentar una SOL·LICITUD NOVA ho podran fer per dues vies :

 •  SEU ELECTRÒNICA:

Aquest any i de forma excepcional tots els tràmits a la seu electrònica per als Ajuts de Menjador no requereixen disposar de l’idCAT mòbil, fet que facilita la gestió d’aquests tràmits.

A la Seu electrònica hi trobareu el Tràmit de sol·licitud nova per a Ajut de Menjador. Al formulari cal introduir les dades de la unitat familiar i dels menors pels quals es sol·licita l’ajut.  També hi ha espai per penjar-hi la documentació addicional, si s’escau.

 • CITA PRÈVIA TELEFÒNICA:

Podeu sol·licitar Cita Prèvia Telefònica al 010. Els tècnics/es de Serveis Socials us trucaran el dia i hora indicada a la cita concertada i us ajudaran a fer el tràmit per la Seu Electrònica.

 Important: per a fer el tràmit de la Sol·licitud Nova és imprescindible disposar del número IDALU del menors, excepte en els menors de P3. Si no el teniu contacteu amb l’escola.

 6.    CITA PRÈVIA TELEFÒNICA:

La Cita Prèvia es pot sol·licitar:

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Fases de la preinscripció
Dates
​Publicació de l’oferta inicial
8 de maig
Presentació de sol·licituds
amb suport informàtic
Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds
amb cita prèvia​
Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació
Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el
barem provisional
29 de maig
Presentació de reclamacions al
barem provisional
Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció
i modificació de sol·licituds)
8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un
cop resoltes les reclamacions
9 de juny
Sorteig
9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives
11 de juny
Publicació de l’oferta final
6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera
7 de juliol
Matrícula
Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula
Del 20 al 27 de juliol

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

TERMINI: 

Del 13 al 22 de maig sol·licitud telemàtica

QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Totes aquelles famílies que tinguin un nen o nena que farà 3 anys l’any 2020

Les famílies que tinguin un fill/a que actualment cursi 6è de primària

Les famílies que desitgin fer un canvi de centre

QUÈ HAIG DE FER?

1. Entrar al lloc web del centre de l’escola o de l’Institut que voleu demanar en primera opció.

Clicar en aquest  enllaç: sol·licitud de preinscripció telemàtica (caldrà omplir-lo amb les dades que ens demani i es generarà un resguard).

Preins

(En aquest enllaç trobareu el pas a pas per accedir a la sol·licitud amb suport informàtic per la preinscripció 2020-2021)

2. Caldrà buscar el mail de l’escola o institut, en el nostre cas és:

a8030248@xtec.cat

(Haureu de buscar el mail dels instituts que demaneu en primera opció als seus llocs web).

3. Haureu d’enviar un correu electrònic amb el resguard de la sol·licitud i la documentació que correspongui en cada cas, escanejada o fotografiada amb el mòbil, on es vegin bé les dades.

4. Finalment haurem d’esperar resposta de l’escola o de l’institut, serà la confirmació que ho hem rebut. Si veieu que no us contestem, ens heu de tornar a escriure per a preguntar si hi ha hagut algun problema.

 

SOL·LICITUD DE PREINCRIPCIÓ AMB CITA PRÈVIA

EN CASOS EXCEPCIONALS SI VEIEU QUE NO HO PODEU FER TELEMÀTICAMENT PODREU FER LA PREINSCRIPCIÓ AMB CITA PRÈVIA.

TERMINI:

Del 19 al 22 de maig

QUÈ HAURÉ DE FER?

1. Entrar al lloc web del centre o de l’institut que voleu demanar en primera opció.

Us deixem l’enllaç (cliqueu a sobre del següent títol en blau) a la Sol·licitud Preinscripció́ 2020-2021, si podeu imprimir-la i omplir-la a casa millor, sinó, us el facilitarem al centre.

HAUREU DE CLICAR A L’APLICATIU PER A DEMANAR CITA PRÈVIA O BÉ TRUCAR PER TELÈFON 93 785 75 86 DE 09:00 A 13:30 h, A PARTIR DEL DIA 13 DE MAIG EN EL CAS DE LA NOSTRA ESCOLA, (o bé mirar la informació que posi a l’Institut demanat en primera opció)

2. Anar a l’escola el dia i hora que us hagin citat amb la documentació a punt (allà us farem les fotocòpies).

Es recomana:

 • VENIR UNA SOLA PERSONA QUE NO SIGUI DEL GRUP DE RISC NI  PRESENTI SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB EL COVID19. (Es pot autoritzar algú altre per a que us faci el tràmit de la preinscripció).
 • PORTAR LA SOL.LICITUD OMPLERTA DESDE CASA I EL VOSTRE PROPI BOLÍGRAF.
 • VENIR AMB MASCARETA I GUANTS.
 • FER CAS DE LES INDICACIONS QUE US DONARAN AL CENTRE SOBRE LES MESURES D’HIGIENE I LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT.

DOCUMENTACIÓ:

AIXÒ ÉS QUE HAUREU DE TENIR PREPARAT TOTS I TOTES

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents (si ho feu de manera telemàtica només caldrà adjuntar un escàner o fotografia feta amb el mòbil):

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna (si en té)

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

EN EL NOSTRE CAS SÓN CENTRES ADSCRITS L’IES STA.EULÀLIA I L’IES CAN JOFRESA, NOMÉS PER SER ALUMNES DEL PAU VILA O ESCOLA DE LA ZONA 4 TENIU PRIORITAT I SE US GARANTEIX UNA PLAÇA EN UN DELS DOS CENTRES ADSCRITS SEMPRE I QUAN ELS POSEU TOTS DOS EN PRIMERA I SEGONA OPCIÓ. SI POSEU ENTREMIG UN CENTRE CONCERTAT O UN PÚBLIC QUE NO SIGUI DE LA ZONA PERDREU LA PRIORITAT A ACCEDIR AL QUE POSEU EN TERCER LLOC.

b) Criteris generals:

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen.

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Barem: 40 punts

Documents:

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

EN EL NOSTRE CAS NO ESTEM ADSCRITS A UN CENTRE ÚNIC. PER TANT, NO NECESSITEU CAP CERTIFICAT.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents:

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

c) Criteri complementari:

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents:

 • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.