INFORMACIÓ BEQUES MEC

S’ha publicat amb data 31 de juliol, la “Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-21 asociada bien a algún tipo de discapacidad de la que resulte la necesidad de recibir educación especial, a un trastorno grave de conducta o bien a una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación reglada”.

Podeu consultar la normativa a internet:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 Els ajuts són per:

1-  Alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a:

§   Discapacitat de la que resulti la necessitat de rebre educació especial     (No s’inclouen sota aquest concepte els reforços escolars).

Cal acreditar la discapacitat amb el certificat de disminució o Informe Necessitats Específiques de Suport Educatiu elaborat per l’EAP.

§   Trastorn greu de conducta (incloent TDAH), que requereixi determinats suports i atencions educatives específiques, per un període o al llarg de tota de la seva escolarització.

Cal acreditar el trastorn greu de conducta (incloent TDAH) amb un informe amb diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics.

El suport educatiu en aquests dos casos pot ser per reeducació pedagògica i/o del llenguatge.

2-   Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals, que requereixi seguir programes específics complementaris a l’educació reglada, a partir de l’Educació Primària. 

Les sol·licituds per reeducació pedagògica i/o del llenguatge hauran d’anar acompanyades d’una certificació complimentada per l’EAP que inclogui:

  • Acreditació de la necessitat de rebre aquest suport educatiu que se li hauria de proporcionar des del centre escolar (Mestre d’EE a Primària o Orientador escolar a Secundària)  derivada  de discapacitat, trastorn greu de conducta,  TDAH, Alta capacitat.
  • Descripció de l’atenció que es considera adequada per donar resposta a les necessitats que presenta l’alumne (continguts, activitats, objectius…) i les hores setmanals de reeducació pedagògica o de llenguatge que es consideren necessàries.

(Aquestes certificació està inclosa en el formulari de la sol·licitud).

Procediment:

Famílies:

1.      Emplenar el formulari amb les dades personals i acadèmiques, a través d’internet.

2.      Presentar-lo al gabinet o centre que realitza la reeducació o programa especial, per tal que complimenti i signi l’apartat corresponent. Aquest centre ha d’elaborar i lliurar a la família el programa de treball a desenvolupar durant les sessions (remarquem que cal que sigui el programa, no l’estudi diagnòstic).

3.      Presentar al centre educatiu el formulari amb les dades anteriors completades, i acompanyades del programa del centre de reeducació, fins el 20 de setembre.

Centre educatiu:

1.     Recollir les sol·licituds de les famílies, fins el dia 21 de setembre, observant que continguin la documentació necessària:

  • Certificat de discapacitat o Informe NESE NEE de l’EAP
  • Informe diagnòstic de trastorn de conducta o TDAH (expedit per CSMIJ, Hospital Terrassa o altre centre públic)
  • Informe EAP NEE derivades d’Altes Capacitats (a partir Educació Primària)
  • Programa de treball individualitzat elaborat pel centre de reeducació