Informació del servei de menjador

L’horari de les oficines de Serhs Food per l’atenció a les famílies és de 08:30h a 14:00 h i de 15:00 h a 17:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 08:00 h a 15:00 h.

Les oficines estan situades al carrer Aurora 5, Terrassa

Tlf: 93 703 28 28 (oficina central)

Telèfon directe de la coordinadora de l’escola:    678 679 717     (Alba)

Correu electrònic de la coordinadora:  menjador.pauvila@grupserhs.com

TIPOLOGIA D’USUARI:

USUARI FIX: es considera usuari fix aquell que fa us del menjador de 1 dia a 5 dies a la setmana, sempre els mateixos i especificant a la inscripció els dies d’ús. (Exemple: de dilluns a divendres. Exemple: dilluns. Exemple: Dimarts i dijous).
USUARI ESPORÀDIC: es considera usuari esporàdic aquell que fa ús dies esporàdics sense especificar.

*Els usuaris que fan servir un patró d’ús variable es consideraran usuaris esporàdics.

FORMES DE PAGAMENT DELS REBUTS DEL MENJADOR DE L’USUARI FIX

*CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES
*PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
*PER TIQUETS (BBVA – LA CAIXA- OFICINA SERHS TERRASSA)
PAGAMENT DE REBUTS: El sistema de pagament de la quota mensual del servei de menjador és el següent:
Pagament per CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES: s’haurà realitzar el pagament del 6 al 9 de cada més, SEMPRE PAGAMENT PER AVANÇAT, i presentant el justificant de pagament a la Coordinadora del menjador.
Pagament per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Els rebuts es giren al banc (al compte indicat per la família a la INSCRIPCIÓ DE MENJADOR), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’Octubre.
Es cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins del mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant carta a l’usuari/ària.
La devolució d’un rebut genera una extra de 5 euros per rebut retornat que es sumaran al deute, en el cas de dos rebuts retornats automàticament quedarà exclòs de la DOMICILIACIÓ passant a CARTA DE PAGAMENT.

SISTEMA D’AVÍS DE FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES:
El procediment a seguir és el següent:
Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10h del mateix dia a la Coordinadora del menjador. L’abonament de la FALTA AVISADA s’efectuarà en el rebut del mes següent.

MODIFICACIONS (ALTES, BAIXES, ..):
S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant un document que es facilitarà al servei de menjador, signat pel pare/mare/tutor. S’ha de deixar a la Coordinadora del servei de menjador (sempre que sigui possible avisant 15 dies abans del canvi).
CANVIS DE CONDICIONS PAGAMENT:
En cas de voler fer algun canvi de forma de pagament o de compte bancària s’haurà de comunicar amb 15 dies antelació.
IMPORTANT:
PER FER ÚS DEL SERVEI DEL MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA LA INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR.
NO PODRÀ FER ÚS DEL MENJADOR CAP USUARI AMB DEUTE PENDENT.

El preu del menú pels alumnes que es queden de forma fixa és de 5’90€. Quan una familia avisi amb antelació a l’empresa que el seu fill/a no farà ús del menjador durant un o més dies, l’empresa abonarà a l’usuari 2’38€ per dia.

FORMES DE PAGAMENT DELS TIQUETS DEL MENJADOR DE L’USUARI ESPORÀDIC

La compra de tickets es pot fer de tres maneres diferents:

1) COMPRA DE TICKETS DIRECTAMENT A L’OFICINA: en efectiu i en horari de 8’30 a 12 dilluns-dimecres-divendres i de 15 a 17h dimarts i dijous.

2) COMPRA DE TIQUETS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “LA CAIXA DE PENSIONS”: El caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA, no pot ser caixer amb teclat només numèric. Els passos a realitzar són els següents:

1.Introduir targeta de pagament o llibreta. SELECCIO IDIOMA

2.Clicar: PAGAMENTS

3. CLICAR: PAGAMENTS

4. Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Demanarà PIN)

5. Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT

6.Introduir el CODI 0500612 SERHS FOOD AREA S.L.

7.Posar import a ingressar

8. Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a, curs, escola) AQUEST CAMP ES OBLIGATORI

9.Apareix la pantalla de comprobació de dades i es pot CORREGIR o CONFIRMAR.

10. En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer lliurarà dos justificants amb el mateix número de control.

11. Cal presentar el justificant obligatòriament al coordinador/a del menjador del centre perquè quedi comptabilitzat el pagament i es pugui fer ús del menjador.

12. L’altre justificant és per la família.

3) COMPRA DE TICKETS ALS CAIXERA AUTOMATICS DEL BBVA: Els passos a seguir són:

1. Accedir sense targeta/llibreta.

2. Operacions sense targeta o llibreta.

3. Pagaments

4. Servei pagaments EXPRESS.

5. Introduir codi emisor 59803825, Continuar

6. Introduir SUFIX 100, Continuar

7. Introduir codi centre 50550

8. Introduir dades alumne: nom i cognoms del/de la nen/a. Continuar

9. Revisar les dades del rebut i prémer Continuar.

10. Realitzant operació

11 Imprimir justificant. Continuar

La nova empresa de menjador, SERHS FOOD, no deixarà que cap alumne faci ús del SERVEI ESPORÀDIC DE MENJADOR si no s’ha inscrit a través de la web o ha omplert en format paper el full d’inscripció (no heu d’omplir les dades bancàries, només les dades personals i mèdiques de l’alumne. Aquest full s’ha d’omplir una sola vegada!).

Si teniu previst que el vostre fill/a faci ús del menjador algun dia podeu passar per secretaria a buscar un full, o bé ho podeu fer per internet utilitzant el següent enllaç:

http://www.serhsfoodeduca.com

EL CODI DE L’ESCOLA PER FER GESTIONS A TRAVÉS DE LA PAGINA DE L’EMPRESA ÉS:  20111250550

RECORDEU: Inscripció (una sola vegada) + Tiquet esporàdic (sempre que vulgueu fer ús del servei)

El tiquet de l’usuari esporàdic tindrà un preu de 6’20€/dia i un cop adquirit es dipositarà a la bústia que hi ha al vestíbul de l’escola abans de les 10h del matí.